Keresés a Céghírnök tudástárban

Válassza ki, mely kategória kérdései érdeklik:

A keresés mezőbe írja be az Ön által keresett szót, kifejezést! Amennyiben nem választ ki adott kategóriát, a kereső az összes kategóriában keres, és kilistázza azokat a kérdéseket és válaszokat, amelyekben a keresett kifejezés megtalálható.

Találatok a következő kifejezésre: -
Kategória: cégperek
Találatok száma: 7 kérdés
Kereső alaphelyzetbe állítása

Kérdések és válaszok

Céghírnök kérdés és válasz 2016.45.

Beküldés ideje: 2016. augusztus 29.
Kategóriák: cégperek; kft.

Következik-e a Ptk. 3:36. § (2) bekezdésében foglaltakból az, hogy aki a taggyűlésen szavazati jogát nem gyakorolja - tehát Igen vagy Nem szavazatot nem ad le, csupán részt vesz a taggyűlésen - jogosult a Ptk. 3:36. § (1) bekezdésében rögzített kereset benyújtására?
"3:36. § [A határozat hatályon kívül helyezése iránti kereset]
(2) Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett"
Tényállás: A társaság két tagból áll. A társaság kisebbségi helyzetben lévő tagja 2015 októberéről a taggyűlésen ugyan részt vesz, azonban szavazati jogát nem hajlandó gyakorolni, ugyanis valamennyi taggyűlést nem tart szabályszerűen összehívottnak, ennek ellenére 2016 februárjától megtartott taggyűlésen meghozott valamennyi határozatot bírósági úton megtámad. Ezekben az ügyekben azonban bírósági ítélet még nem született.

Válasz megtekintése

Céghírnök kérdés és válasz 2016.28.

Beküldés ideje: 2016. március 31.
Kategóriák: cégperek; kft.

Korlátolt felelősségű társaságnak 5 tagja van, akik készfizető kezességet vállaltak egy nagyobb banki kölcsön során. A társaság két tagja a kezességi szerződést fel akarja mondani, tekintettel a társaságon belül a cégvezetés körében kialakult helyzetre, illetve abból adódóan, hogy a két ügyvezető együttes cégjegyzés ellenére az egyik ügyvezető jóváhagyásával a bank engedélyezi az átvezetési kérelmeket, annak érdekében, hogy a társaság rendezni tudja számláit a szállítók irányába, illetve adófizetési kötelezettségének is időben eleget tudjon tenni, továbbá a munkabérek kifizetésével se kerüljön késedelembe stb. A másik ügyvezető ugyanis az átvezetési kérelmek aláírását megtagadja, ezzel veszélyeztetve a társaság fizetőképességét. Amennyiben ugyanis a bank az együttes cégjegyzési jogra tekintettel elutasítaná ezen kérelmek teljesítését, akként a társaság fizetésképtelen állapotba kerül. A társaság két tagja pedig a bank által tanúsított magatartás okán kívánja felmondani a kezességi szerződést, hiszen kérése ellenére a bank nem tagadja meg a kifizetések teljesítését. Mellékesen megjegyzem, hogy a két társaságban (tagok) az ügyvezető (megtagadja az aláírást) érdekeltséggel rendelkezik. A többi tag a másik két tag által tanúsított magatartás miatt kizárás kezdeményezéséről kíván dönteni.

A fenti tényállás fényében az alábbi kérdések merülnek fel a tagsági kizárás körében:
1. Amennyiben az összes szavazathoz képest a háromnegyedes többség rendelkezésre áll a taggyűlésen a társaság rendelkezhet-e együttesen egy határozatban két tag kizárásáról vagy azon a taggyűlésen külön határozat keretében lehetséges-e? Amennyiben külön határozatban lehetséges, nyilván a másik tag - hiszen jogainak gyakorlása nem kerül felfüggesztésre - szavazhat.
2. Önök szerint kizárási oknak tekinthető-e a két tag által tanúsított magatartás, amely folytán a társaságot fizetésképtelen állapotba kívánják sodorni?

Válasz megtekintése

Céghírnök kérdés és válasz 2016.24.

Beküldés ideje: 2016. március 17.
Kategóriák: cégperek

Ha a korlátozott felelősség mellett működő társaság nem többségi befolyással rendelkező tagja, üzletrészét 2014. július 1. előtt ruházta át, van-e lehetőség arra, hogy felelőssége a Ctv. 118/A. § (3) bekezdése alapján, egy 2014. július 1. után indult perben megállapításra kerüljön, amennyiben a cég kényszertörlési eljárással szűnt meg.

Válasz megtekintése

Céghírnök kérdés és válasz 2016.24.

Beküldés ideje: 2016. március 17.
Kategóriák: cégperek

Ha a korlátozott felelősség mellett működő társaság nem többségi befolyással rendelkező tagja, üzletrészét 2014. július 1. előtt ruházta át, van-e lehetőség arra, hogy felelőssége a Ctv. 118/A. § (3) bekezdése alapján, egy 2014. július 1. után indult perben megállapításra kerüljön, amennyiben a cég kényszertörlési eljárással szűnt meg.

Válasz megtekintése

Céghírnök kérdés és válasz 2016.23.

Beküldés ideje: 2016. március 7.
Kategóriák: bejegyzési eljárás; cégalapítás; cégperek; változásbejegyzés

Az alábbi kérdésekkel fordulok Önökhöz:
1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:31 §. az alábbiakat tartalmazza:
„A jogi személynek a jogi személyek nyilvántartásába bejegyzett képviselője képviseleti jogának korlátozása és nyilatkozatának feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkel szemben nem hatályos, kivéve, ha a harmadik személy a korlátozásról vagy a feltétel bekövetkeztének vagy a jóváhagyásnak a szükségességéről és annak hiányáról tudott vagy tudnia kellett volna.”
Amennyiben ilyen korlátozást tartalmaz a társaság társasági szerződése (pl. hitelfelvétel/leányvállalat alapítása esetén szükséges a taggyűlés hozzájárulása) az jelentheti-e azt, hogy a társasággal szerződőnek (a harmadik személynek) ezen korlátozásról tudnia kellett volna, és így a taggyűlés jóváhagyása hiányában nem válik érvényessé a társaság által a harmadik személlyel kötött szerződés?
2. A korlátozás harmadik személyekkel szemben hatályosnak tekinthető-e abban az esetben, ha azt a jogi személy létesítő okirata mellett a cégnyilvántartásba benyújtott aláírás-minta tartalmazza?
3. A korlátozás harmadik személyekkel szemben hatályosnak tekinthető-e abban az esetben, ha azt a jogi személy létesítő okirata tartalmazza és az a jogi személy honlapján feltüntetésre került?
4. A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:31. §, valamint a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról és végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § rendelkezéseivel összhangban, azokra tekintettel, mely esetben tekinthető a jóhiszemű harmadik személlyel szemben hatályosnak, azaz mikor tekinthető úgy, hogy a jóhiszemű harmadik személynek tudnia kellett volna a jogi személy nyilvántartásba bejegyzett képviselőjének képviseleti jogának korlátozásáról, és nyilatkozatának feltételhez/harmadik személy jóváhagyásához való kötéséről?

Válasz megtekintése

Céghírnök kérdés és válasz 2016.7.

Beküldés ideje: 2016. január 22.
Kategóriák: cégperek; rt.; törvényességi felügyelet

Amennyiben egy nyilvánosan működő részvénytársaság kisrészvényese vagyok és a közgyűlés napján részvényesi minőségem igazolása ellenére a társaság részvénykönyvében nem szerepelek, ezáltal a közgyűlésen a részvényest megillető jogokat nem gyakorolhatom. Tekintettel arra, hogy a közgyűlésen egyáltalán nem szavazhattam, ennek okán nem rendelkezem perbeli legitimációval a Ptk. 3:35. §-ában, valamint a 3:36. §-ában foglalt kereset előterjesztés tekintetében. Amennyiben gyakorolhatom jogosítványomat és a napirenden szereplő kérdésekre NEM szavazatot adok le, illetve egyéb feltételek fennállása esetén a közgyűlési határozatok bírósági felülvizsgálata iránt keresetlevelet nyújtok be.
A fenti tényállás alapján - tekintettel arra, hogy a fenti polgári perben nem érvényesíthetem - jogaim megóvása érdekében van-e helye a gazdasági társasággal szemben törvényességi felügyeleti eljárásnak, különösen a közgyűlésen meghozott döntések okán, a társaság tőkeemelésére vonatkozó nem megfelelő tájékoztatás miatt etc.?
A kérdésem tehát arra irányul, hogy amennyiben a kisrészvényest a fentiek okán nem illeti meg az őt ért jogsérelem orvoslása érdekében, hogy egyéb polgári perben orvosolja azokat, fennállnak-e a törvényességi felügyeleti eljárás megindítás feltételei.

Válasz megtekintése

Céghírnök kérdés és válasz 2015.21.

Beküldés ideje: 2015. december 4.
Kategóriák: cégperek; kft.

Együttes cégjegyzési joggal rendelkező ügyvezetők esetében adhat-e a visszahívott ügyvezető által indított perben a másik ügyvezető meghatalmazást a társaság perbeli képviseletére a Ptk. alapján?

Válasz megtekintése